Privacyverklaring

 

Stichting het Utrechts Monumentenfonds, gevestigd aan Lange Nieuwstraat 53, 3512 PD Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Lange Nieuwstraat 53
3512 PD Utrecht
030 231 1761

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting het Utrechts Monumentenfonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@umf.nu. Wij streven ernaar uw vraag, bij voorkeur gesteld via een e-mail, binnen 14 werkdagen te beantwoorden.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Stichting het Utrechts Monumentenfonds gebruikt van donateurs van onze stichting alleen persoonsgegevens die u zelf aan de stichting heeft verstrekt. Het gaat dan in beginsel om NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht/ aanhef en het banknummer. Van huurders gebruiken we daarnaast ID-gegevens (documentnummer) en inkomensgegevens. De stichting gebruikt geen gegevens die via derden verkregen zijn en registreert geen bijzondere persoonskenmerken. Stichting het Utrechts Monumentenfonds verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om op zo effici├źnt mogelijke wijze onze diensten te kunnen verlenen. In de regel worden gegevens een kalenderjaar na de afname van diensten verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting het Utrechts Monumentenfonds verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die specifiek uw gegevens verwerken mogen deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en nimmer bewaren (opdrachtvoorwaarden). Dit betreft bijvoorbeeld contactgegevens (NAW-gegevens) voor aannemers die bij een huurder van onze stichting werkzaamheden gaan verrichten.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting het Utrechts Monumentenfonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verwerking en bewaartermijn
Hieronder volgt een opsomming van bepaalde activiteiten waarvoor wij persoonsgegevens bewaren en hun bewaartermijn.

 

Donateurs
Wanneer u lid wordt van Stichting het Utrechts Monumentenfonds worden uw gegevens vastgelegd. De gegevens die we vastleggen zijn: naam, geslacht, postadres en e-mailadres en als dat nodig is uw IBAN-gegevens voor de incasso. We gebruiken deze gegevens ter identificatie en voor het leveren van de weder prestatie voor het lidmaatschap. De hierdoor verkregen gegevens worden een kalenderjaar na opzegging van het lidmaatschap verwijderd.


(mede)Huurders
Wanneer u huurder wordt van Stichting het Utrechts Monumentenfonds worden uw gegevens vastgelegd. De gegevens die we vastleggen zijn: naam, geslacht, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats en uw IBAN-gegevens voor de incasso.
We gebruiken deze gegevens ter identificatie en voor het leveren van de weder prestatie: het aangaan en houden van een huurovereenkomst. Uw contactgegevens (NAW-gegevens) worden indien noodzakelijk gedeeld met bedrijven die werkzaamheden in het gehuurde verrichten in opdracht van de stichting. De verkregen gegevens en documenten worden een kalenderjaar na opzegging van de huur verwijderd.

 

Nieuwsbrief
Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om u te informeren over ontwikkelingen van onze organisatie. We bewaren deze gegevens (naam en e-mailadres) tot dat u zich weer afmeldt. Als u liever niet (meer) wilt worden geïnformeerd, kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen via info@umf.nu. Ook elke e-mailing heeft een knop waarmee u zich kunt afmelden voor toekomstige e-mails. Na afmelding worden de gegevens meteen verwijderd.

 

Cookies
Stichting het Utrechts Monumentenfonds gebruikt technische en functionele cookies. Stichting het Utrechts Monumentenfonds gebruikt alleen analytische cookies voor zover die geen inbreuk maken op uw privacy (geanonimiseerd). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u zelf ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting het Utrechts Monumentenfonds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@umf.nu.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Stichting het Utrechts Monumentenfonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Opmerkingen en vragen
Als u een opmerking of vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens Stichting het Utrechts Monumentenfonds, laat dit dan vooral aan ons weten via bovenstaande adressen. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 juli 2023 Vereniging Stichting het Utrechts Monumentenfonds kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.