Houd erfgoed levend
Het Utrechts Monumentenfonds houdt gebouwd erfgoed in de stad Utrecht ‘levend’. We bezitten ruim 100 monumentale panden. Die worden netjes onderhouden, zo nodig gerestaureerd en verhuurd voor bewoning en bedrijvigheid.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Zo komen gelden uit verhuur, fondsen en schenkingen steeds ten goede aan erfgoedbehoud.

Kennis, kwaliteit en passie
Restaureren en onderhouden doet het Utrechts Monumentenfonds met de grootste zorg en aandacht. Monumenten zijn onze passie en onze kennis erover delen we graag.

Duurzaam en innovatief
Duurzame monumentenzorg bevordert de levensduur en leefbaarheid van monumenten. Het Utrechts Monumentenfonds zoekt stelselmatig naar koppelingen tussen energiezuinigheid en behoud van historisch karakter.

Het Utrechts Monumentenfonds is in 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). In 2016 is daar de Culturele status aan toegevoegd. Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen. Dit is van toepassing op ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De Belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

Naam, fiscaal nummer en contactgegevens

Naam instelling: Stichting het Utrechts Monumentenfonds
KvK nummer: 41177756
RSIN/Fiscaal nummer: 002883028
Contactgegevens: Lange Nieuwstraat 53, 3512 PD Utrecht

per e-mail via info@umf.nu of telefonisch op werkdagen op 030-2311761.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

Het Utrechts Monumentenfonds heeft een bestuur dat bestaat uit maximaal 6 bestuursleden en bestaat op dit moment uit onderstaande personen:

Voorzitter
De heer mr. P. Siebinga

Secretaris
Mevrouw mr. C. Hakbijl

Penningmeester
De heer ir J.H. Boerrigter (Per 21-11-2023 neemt dhr. J.J. Bos deze positie tijdelijk waar)

Algemeen bestuurslid
De heer ing. M. Boswinkel

Algemeen bestuurslid
De heer ir A. C. Schut

Statutaire doelstelling

De stichting het Utrechts Monumentenfonds stelt zich ten doel zonder winstoogmerkt de bevordering en bewaring van stedelijk schoon in de stad Utrecht. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • het aankopen, zonodig restaureren, beheren en/of verkopen van monumenten en andere gebouwen met bouwhistorische, cultuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde, mede om daardoor werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting.
  • het verstrekken van bijdragen en adviezen voor onderhoud, verbetering en/of herstel van zodanige gebouwen.
  • het bevorderen van kennis en belangstelling voor de geschiedenis en de monumentenzorg van de stad Utrecht.
  • het instellen en aansturen van werkgroepen voor speciale taken.
Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Voor de beloning van de medewerkers volgen we de CAO Woondiensten.

Beleidsplan

Het Utrechts Monumentenfonds heeft een meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2019 – 2023. Een uitgebreid verslag van de activiteiten van het Utrechts Monumentenfonds en een financiële verantwoording vindt u in het jaaroverzicht en het jaarverslag.

Publicatieplicht

Sinds 1 janauri 2021 is er een publicatieplicht van een standaardformulier ANBI forumilier voor grotere ANBI’s. In dit formulier vindt u onder andere een overzicht van de bestuursleden en de jaarcijfers. U kunt het formulier op de pagina downloads terugvinden, samen met het beleidsplan en het jaaroverzicht en jaarverslag.