Houd erfgoed levend
Het Utrechts Monumentenfonds houdt gebouwd erfgoed in de stad Utrecht ‘levend’. We bezitten ruim 100 monumentale panden. Die worden netjes onderhouden, zo nodig gerestaureerd en verhuurd voor bewoning en bedrijvigheid.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Zo komen gelden uit verhuur, fondsen en schenkingen steeds ten goede aan erfgoedbehoud.

Kennis, kwaliteit en passie
Restaureren en onderhouden doet het Utrechts Monumentenfonds met de grootste zorg en aandacht. Monumenten zijn onze passie en onze kennis erover delen we graag.

Duurzaam en innovatief
Duurzame monumentenzorg bevordert de levensduur en leefbaarheid van monumenten. Het Utrechts Monumentenfonds zoekt stelselmatig naar koppelingen tussen energiezuinigheid en behoud van historisch karakter.

Hieronder treft u de meest voorkomende zaken aan waarmee u als huurder te maken kunt krijgen. Deze en andere zaken kunt u terug vinden in de woonwijzer, hierin staan ook de rechten en plichten van u als huurder en van ons als verhuurder. Mocht u hierin geen antwoorden op uw vraag vinden dan kunt u uiteraard contact met ons op nemen.

Onderhoudsmelding / Reparatieverzoek

Onderhoudsmeldingen en/of reparatieverzoeken kunt u doorgeven aan ons kantoor, bij voorkeur via mail naar info@umf.nu onder vermelding van uw adres en indien mogelijk voorzien van een foto. Raadpleeg vooraf de woonwijzer, hierin leest u welke reparaties voor uw eigen rekening zijn en wat u zelf kunt doen.

 

Als u een storing heeft aan uw cv-ketel kunt u contact opnemen met Zuilens CV Onderhoud (030 244 0862). Zij verzorgen namens het UMF onderhoud aan uw cv-ketel. Onderhoud en storingen aan een gaskachel of boiler is veelal voor de huurder zelf. Als u een individuele ketel heeft, dan kunt u in sommige gevallen een storing zelf oplossen. Bijvoorbeeld door de cv-installatie bij te vullen of de radiatoren te ontluchten.

 

Indien u storing heeft aan de inbouwapparatuur van uw keuken kunt u contact opnemen met ATAG Service op Maat op het telefoonnummer 088 882 1775

Calamiteiten

Voor spoedeisende zaken kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:00 uur het beste telefonisch contact opnemen met ons kantoor op het telefoonnummer 030 231 1761. Uitsluitend buiten kantoortijden kunt u contact op nemen met de storingsdienst van Coen Hagendoorn. Voor storingen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 035 528 7800

Stroomstoring

Heeft u een stroom dan is het goed om te controleren of u de enige bent. Als de hele straat geen stroom heeft dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. In Utrecht is uw netbeheerder Stedin, controleer de website van Stedin voor actuele storingen. Wilt u een stroomstoring doorgeven kan dat via het Nationaal Storingsnummer: 0800-9009 (gratis)

 

Heeft u als enige stoormuitval dan kan het zijn dat u kortsluiting heeft in een van uw apparaten. Om de oorzaak van de kortsluiting te vinden, adviseren wij u om eerst zelf de stekkerproef uit te voeren. Daarmee voorkomt u onnodige kosten, als onze monteur namelijk concludeert dat de storing wordt veroorzaakt door één van uw apparaten dan zijn de kosten voor u.  Controleren ook of alle stoppen en de aardlekschakelaars in de juiste  stand.

Komt u er zelf niet uit of blijft de spanning toch uitvallen? Dan vragen wij u om telefonisch contact opnemen met ons kantoor op het telefoonnummer 030 231 1761. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de calamiteitendienst.

Gasstoring

Hebben u en uw buren geen gas?  Dan is er waarschijnlijk een probleem in het netwerk. In Utrecht is uw netbeheerder Stedin, controleer de website van Stedin voor actuele storingen. Wilt u een gasstoring doorgeven kan dat via het Nationaal Storingsnummer: 0800-9009 (gratis)

 

Ruikt u gas in de woning?

 

Draai de hoofdkraan van de gasleiding dicht
Open deuren en ramen
Maak geen vuur
Doe lampen of elektrische apparaten niet aan of uit
Bel het Nationaal Storingsnummer 0800-9009
Ga naar buiten en wacht op de storingsdienst
Bel het Utrechts monumentenfonds op he telefoonnummer 030 231 1761

Waterstoring

Als u geen water of onvoldoende druk hebt dan kan er een storing zijn bij het waterbedrijf. U kunt voor de zekerheid even uw buren vragen of zij ook last ervaren. Kijk op de website https://waterstoring.nl/ of er een storing bij u in de buurt is of neem contact op met Vitens op het telefoonnummer 0200 0359.

Verstopping afvoer/riolering

Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van het gehuurde op hoofdriool is voor rekening van de huurder zelf. U dient hiervoor dus zelf een rioolreinigingsservice in te schakelen.

Heeft u zich buitengesloten of is uw sleutel afgebroken?

Het Utrechts Monumentenfonds heeft geen reservesleutel van uw woning. Het is fijn als een buur of bekende een reservesleutel heeft van uw woning. U kunt ook contact opnemen met een slotenmaker, de kosten verschillen nogal per slotenmaker, vraag dus vooraf goed naar de prijs. De kosten hiervoor betaalt u zelf. Heeft u een gecertificeerde DOM-sleutel neem dan met ons contact op.

Verzekeringen

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Voor schade aan het huis zelf (casco), bijvoorbeeld bij brand of stormschade is het Utrechts Monumentenfonds verzekerd. Dat noem je een opstalverzekering. Voor schade aan jouw spullen niet. Alle andere verzekeringen, zoals een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering moet u zelf regelen. Het is niet verplicht maar wel verstandig om hier een inboedelverzekering voor af te sluiten. Dit kan handig zijn bij eventuele gevolgschade aan uw eigendommen bij bijvoorbeeld van een lekkage.

Inwoning, samenwonen, medehuurderschap, huisbewaringschap

Inwoning of samenwoning
U wilt iemand laten inwonen zonder dat deze persoon medehuurder wordt.
Dat kan, onder bepaalde voorwaarde:

  • U zelf in de woning blijft wonen;
  • U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inwoner(s);
  • degene die bij u intrekt door de inwoning geen medehuurder wordt en nooit recht op de woning heeft;
  • degene die bij u intrekt zich ook laat inschrijven op het adres bij uw gemeente;
  • inwoning mag niet leiden tot overbewoning van de woning.

U moet dit nog wel aan ons laten weten.


Beëindiging inwoning of samenwoning

Als u uit elkaar gaat kan alleen de huurder in de woning blijven wonen. U moet nog wel aan ons laten weten dat de medebewoner is vertrokken.

 

Medehuurderschap
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan wordt u volgens de wet automatisch medehuurder. U moet dit nog wel aan ons laten weten.

In andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Staat u nog niet op de huurovereenkomst, dan kunt u medehuurderschap aanvragen.

U kunt pas medehuurder worden wanneer u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert en u minimaal 2 jaar op hetzelfde adres woont. Wij zullen u dan door middel van een allonge bijschrijven op de huurovereenkomst. Houdt u er rekening mee dat u als medehuurder ook aansprakelijk bent voor de huurbetaling.


Beëindiging medehuurderschap

Als één van de medehuurders de woning wil verlaten en één van u blijft in de woning wonen, moet u dit aan ons laten weten. De vertrekkende medehuurder zal de huur schriftelijk moeten opzeggen. Doet degene dit niet, dan blijft de vertrekkende medehuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de huur van de woning, ook al is diegene niet meer woonachtig op dit adres. De huurder die in de woning blijft wonen zal d.m.v. een inkomenstoetsing moeten aantonen dat diegene de huur alleen kan opbrengen. Hiervoor zullen wij toestemming moeten geven.

 

Huisbewaarder schap
Het kan gebeuren dat u voor een langere tijd niet in uw woning verblijft. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk naar het buitenland moet werken of omdat u moet revalideren. In een aantal gevallen is het dan mogelijk dat iemand anders tijdelijk op uw woning past. Dit noemen we huisbewaring. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, en u moet van tevoren schriftelijk toestemming vragen bij ons

Twijfelt u nog? Neem voor vragen of het doorgeven van wijzigingen contact op met info@umf.nu

Jaarlijkse huuraanpassing

Het Utrechts Monumentenfonds mag de huur van (sociale) huurwoningen elk jaar verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen. Het percentage waarmee wij de huur mogen verhogen is afhankelijk van het type huurcontract. Voorafgaande van de huurverhoging ontvang je van ons een brief. Daarin staat met hoeveel procent jouw huur wordt verhoogd. En wat je nieuwe huur is.

 

De huur die je betaalt bestaat uit verschillende onderdelen:

 

De netto huur (ook wel kale huur genoemd) hebben we bepaald toen je van ons ging huren. Deze huur wordt alleen verhoogd bij de jaarlijkse huurverhoging. Of als we je woning verbeteren. De huur van een sociale huurwoning mag nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel). Bij vrije sector huurwoningen mag dit wel. Dit zijn woningen die bij het begin van het huurcontract duurder zijn dan de huurtoeslaggrens van toen (ook wel liberalisatiegrens genoemd).

De servicekosten zijn kosten voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld schoonmaak van de algemene ruimte en de glasbewassing. Je betaalt iedere maand een voorschot. Een keer per jaar krijg je een afrekening hiervan.

De netto huur en de servicekosten zijn bij elkaar opgeteld de bruto huur. Dit is de huur die je iedere maand aan ons betaalt.

Verhuurdersverklaring

Een verhuurderverklaring is een verklaring waarin onder meer staat hoe uw woon- en betalingsgedrag is geweest de afgelopen twee jaar. Als u gaat verhuizen, dan kan uw nieuwe verhuurder u vragen om een verhuurdersverklaring. Deze kunt u per mail opvragen via info@umf.nu

Huur opzeggen

De huur dient schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, de huur kan worden opgezegd per de 1e van de maand. U kunt de huur opzeggen door middel van dit formulier welke per post of digitaal mag worden opgestuurd, een huuropzegging is een juridisch onomkeerbare handeling waarvoor wij uw  handtekening nodig hebben. De medehuurder moet de opzegging ook ondertekenen anders is de huuropzegging niet geldig. Zodra wij de huuropzegging ontvangen hebben, krijgt u van ons een bevestiging met hierin een afspraak voor een voorinspectie en hoe u de woning dient op te leveren.