Houd erfgoed levend
Het Utrechts Monumentenfonds houdt gebouwd erfgoed in de stad Utrecht ‘levend’. We bezitten ruim 100 monumentale panden. Die worden netjes onderhouden, zo nodig gerestaureerd en verhuurd voor bewoning en bedrijvigheid.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Zo komen gelden uit verhuur, fondsen en schenkingen steeds ten goede aan erfgoedbehoud.

Kennis, kwaliteit en passie
Restaureren en onderhouden doet het Utrechts Monumentenfonds met de grootste zorg en aandacht. Monumenten zijn onze passie en onze kennis erover delen we graag.

Duurzaam en innovatief
Duurzame monumentenzorg bevordert de levensduur en leefbaarheid van monumenten. Het Utrechts Monumentenfonds zoekt stelselmatig naar koppelingen tussen energiezuinigheid en behoud van historisch karakter.

Utrechts Monumentenfonds behoudt monumenten voor de toekomst door deze te onderhouden, restaureren, onderzoeken en herbestemmen waarbij openstelling voor het publiek een belangrijk onderdeel is. In het kader van onze doelstelling heeft het UMF ook een POM-status sinds 2016 toegekend gekregen.

POM-organisaties zijn verantwoordelijk voor het beheer van meer dan 20 Rijksmonumenten en voorzien in hun professionele instandhouding. Het verkrijgen van de POM-status biedt verschillende voordelen bij het aanvragen en verwerken van subsidies voor instandhouding, wat van essentieel belang is omdat deze organisaties vaak monumenten moeten behouden die niet winstgevend zijn. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht om ervoor te zorgen dat POM-organisaties blijven voldoen aan de vastgestelde normen voor een POM-organisatie.

De eisen met betrekking tot de kwaliteit van instandhoudingswerkzaamheden zijn zeer strikt. Als POM-organisatie streven we naar continuïteit op het gebied van kennisdeling, organisatie, financiën en beleid, en we garanderen dit door een hoog niveau van kwaliteitsborging bij de uitvoering van onze taken. Het consistent en structureel omgaan met beschermde monumenten is van groot belang, waarbij minstens de helft van ons bezit in goede staat moet verkeren. Onze werkwijze is ingebed in een systematische onderhoudsplanning.

Een van de voordelen van de POM-status is dat we gezamenlijk subsidies kunnen aanvragen en verantwoorden voor onze monumenten. Dit doen we in drie clusters. Daarnaast bevestigt de POM-status naar buiten toe onze betrouwbaarheid en deskundigheid, wat ons scherp houdt.

Het Utrechts Monumentenfonds bezit 34 Rijksmonumenten, waarvoor de zorg voor het monumentaal erfgoed is vastgelegd in de statuten en het beleidsplan. Wij geven de zorg voor onze monumenten professionele aandacht. Dit doen we met de volgende uitgangspunten:

  • We kennen ons bezit, de omgeving en de gebruikers;
  • We zorgen voor de juiste kennis en kunde in ons eigen team, of betrekken die bij externe adviseurs en uitvoerders;
  • We zorgen voor voldoende financiële middelen om onze gebouwen goed te kunnen blijven onderhouden;
  • We organiseren restauraties zorgvuldig;
  • We organiseren het onderhoud planmatig;
  • We laten externen toezien op de staat van onderhoud;
  • We leggen wat we doen goed vast.

Bij POM-organisaties dient minstens de helft van het aantal rijksmonumenten in beheer een goede staat van onderhoud te hebben. Over de staat van onderhoud van onze gebouwen brengt de onafhankelijke Monumentenwacht regelmatig rapport uit.

Als POM-organisatie kijken we breder dan ons eigen gebouwenbezit.

  • We delen onze ervaringen met zaken als het materiaalgebruik, restauratietechniek en verduurzaming met andere monumenteneigenaren;
  • We dragen bij aan de samenwerking met erfgoedorganisaties, en zijn onder andere lid van de SOM (Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren);